دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم پایه
معرفی

مشخصات فردی

نام : فرهاد   حسین زاده لطفی

پست الکترونیکی : hosseinzadeh_lotfi@srbiau.ac.ir (and) farhad@hosseinzadeh.ir

دانلود فایل رزومهResume

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : دبیری ریاضی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه یزد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : ریاضی کاربردی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : ریاضی کاربردی - تحقیق در عملیات
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

  • مدیر گروه ریاضی کاربردی واحد علوم و تحقیقات در سال های 1382 الی 1383
  • معاون دانشکده علوم پایه واحد علوم و تحقیقات در سال 1383
  • رئیس دانشکده علوم پایه واحد علوم و تحقیقات در سال های 1384 الی 1386
  • معاون پژوهشی واحد علوم و تحقیقات در سال های 1386 الی 1391
  • رئیس واحد تهران مرکزی در سال های 1392 الی 1394
  • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1394 تا کنون


عضویت در جوامع علمی

 
  1. انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها
  2. انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
  3. انجمن مهندسی مالی ایران


نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : ریاضی کاربردی- تحقیق در عملیات

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : استاد

پایه : 19

سمت اجرایی در دانشگاه : معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 01-12-1376

فرهاد حسین زاده لطفی

فرهاد حسین زاده لطفی

محل خدمت:   دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : استاد

^